Hva betyr digitalisering?

Åpne begreper er ofte vanskelig å konkretisere fordi det tolkes med forskjellige utgangspunkt. Det er derfor viktig å avklare hva det betyr for en selv og egen organisasjon. Det er mange som mener noe om digitalisering, og det finnes derfor flere varianter.

I følge Store Norske Leksikon har digitalisering minst to betydninger:

  1. Å gjenskape en fysisk prosess, hendelse, eller et fenomen digitalt, i form av tallverdier til en gitt matematisk modell. Betydningen brukes blant annet om digitalisert lyd og bilde.
  2. Å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver. Denne betydningen gjelder når en bruker datateknikk for å produsere varer og tjenester eller for å opprette infrastrukturer som datanett og datasamlinger. Eksempler på bruk: Digitalisering av telenettet, digitalisering av offentlig sektor, elektroniske resepter.

Et raskt søk på Google, gir Digitalisering over 3 millioner treff. Noen av resultatene treffer ganske godt. Digitalisering nevnes blant annet 298 ganger i digital agenda, som spesielt omtaler mulighetene som digitalisering gir borgere og samfunnet og beskriver regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Et annet resultat er Digitaliseringsrundskrivet, som sammenstilles pålegg og anbefalinger og som kan fortelle oss mye om hva vi bør gjøre. Produktivitetskommisjonen trekker også frem digitalisering og teknologisk adopsjon som forutsetninger for økt produktivitet. Selv om dette er dokumenter mer rettet mot offentlig sektor, er det mye her som er minst like aktuelt for det private næringslivet.

For virksomheter er digitalisering først og fremst et viktig verktøy for å skape økt produktivitet. Men selv om vi har rett verktøy, systemer, løsninger og teknologi, må det brukes riktig. Fortsetter man å arbeide som før, men med nye teknologi oppnår man ofte ikke noen signifikant økning i produktivitet. Det kommer først når man endrer måten arbeidet blir utført på og tar i bruk ny teknologi.

Ved å endre måten man arbeider på, til å utnytte teknologi og verktøy som gjør en mer produktive, kan vi skape nødvendig handlingsrom til å realisere virksomhetens målsetninger og visjon.

Min definisjon av digitalisering er derfor blitt:

«Digitalisering er de nødvendige endringene
som oppstår når dagens arbeidsmåte transformeres
gjennom å utnytte digital teknologi
for å skape varig økt produktivitet»

Digitalisering er derfor noe annet enn teknologi og digitale løsninger, selv om det er viktige bestanddeler.

Har du en annen definisjon av digitalisering?

Tydelighet er verdifullt

Verdi kan skapes på utallige mange måter. Jeg opplever at utfordringen ligger i å tilrettelegge for at verdi skal kunne skapes. Avhengig av situasjonen (selvsagt) kan forskjellige teknikker brukes, men jeg opplever at i sammenhenger hvor mennesker er involvert, er det å skape gode rammebetingelser eller legge omgivelsene til rette for verdiskapning, helt sentralt.

I mange organisasjoner kan likevel det motsatte skje, trass i gode intensjoner og iherdige forsøk. Det kan ha noe med kulturen å gjøre, men jeg synes det er for lett å legge all skyld på kultur. Der hvor menneskelig oppførsel (kultur) er en del av problemet, mangler det også alt for ofte tydelige retningslinjer. Det er det ledernes oppgave å tydeliggjøre.

Et eksempel på en leder som er sitt ansvar bevisst, og er tydelig på, er (igjen) Anita Krohn Traaseth. (Innovasjonstalen,  Eksport er viktigst, Snodig, Snedig, Innovasjon). Endret fokus og retning krever mer tydelighet, ikke mindre. Det blir litt å lese av økt tydelighet, men det tror jeg man må tåle. Leandro Herrero (en annen favoritt) skrev for en tid tilbake en veldig god artikkel om å lese alt. Den bevegelsen støtter jeg. Ikke bare for å øke tydeligheten, men også for forståelse og tilrettelegging for mer kritisk tenkning. Det er begrenset visdom i «one-liners», selv om de kan hjelpe deg i gang eller fange interessen.

Tydelighet gjør noe med forventninger. Er man tydelig på hva man forventer, oppleves det ofte som enklere å imøtekomme forventningene. Dette gjelder ikke bare for ledere. Man kan fint være tydelig på hva man forventer av sin leder. Tydelighet som verdi i en organisasjon høres kanskje skremmende ut, men jeg tror det ligger mye trygghet og tillit i det å være tydelig. Her tror jeg man kan lære mye av oppdrager-rollen for barn. F.eks. Vask hendene før du spiser; Ikke ta med leker i barnehagen; Gjør lekser før lek.

Mer tydelighet gir bedre forutsetninger for å levere opp til forventningene. Slikt blir det verdier av. Det er jeg overbevist om.

Ensidig fokus på gevinst

Denne uken har jeg opplevd at ensidig fokus kan virke avskrekkende, polariserende og lite konstruktivt. Selv om målet er gevinst eller verdi, blir det ofte vanskelig å involvere andre i en diskusjon, da den oppleves som binær (sort/hvitt). Jeg har lenge ansett at å oppnå verdi og gevinst (selv om det er relativt og avhenger av den som vurderer gevinsten) er et universelt ønske i det man gjør og helt nødvendig å etablere før man starter å jobbe med løsningen. Jeg har ansett det som en viktig del av det å forklare «hvorfor» man gjør som man gjør, og er for meg et lim for samarbeid og felles forståelse. Jeg har innsett av nok ikke alle ser slik på det.

Mitt utgangspunkt, med å fokusere på gevinst, har vært å skape rom for flere veier til målet. Man sikrer enighet om et mål, selv om det er mange veier dit. En definert gevinst gir forutsigbarhet, tydelighet og målbarhet for veien og prosessen mot målet. Og man sikrer at man har en rettesnor å basere avgjørelser på, slik at man ikke ender opp for langt fra målet når ressursene er brukt opp.

Innsikten kom når jeg innså at andre kan se større gevinst av å velge en spesifikk vei mot målet, kanskje for å oppnå gevinster som er viktige for en selv eller andre (personlig, økonomisk, faglig, synlighet). Da blir det å diskutere gevinst vanskeligere, fordi man kompliserer gevinsten med flere aspekter og man problematiserer veivalgene i stedet for å enes om målsetningene.

Jeg tror og håper man kan lære noe av alt, og noe av det jeg lærte den siste uken, er at ensidighet, uansett målsetning, ikke er positivt.

Andre erfaringer?